Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Träd i motljus

Här kan du ta del bankens Finansiella information. Samtliga är i pdf-format.
För att kunna läsa pdf-filer måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader.

Årsredovisningar

Här kan du ta del av bankens senaste årsredovisningar.

För att beställa en tryckt årsredovisning skicka  med namn och adress samt uppgift om vilken årsredovisning som önskas

 

2007                2013                2019                        

2008                2014    

2009                2015

2010                2016

2011                2017

2012                2018

Delårsrapporter

Här kan du ta del av bankens senaste delårsrapporter

 

2020-06-30

 

2019-06-30

 

2018-06-30

 

2017-06-30

 

2016-06-30

Likviditet

Sparbanken ska ha en god hantering av likviditetsrisker och alltid ha en reserv av likvida tillgångar för att möta perioder med begränsad likviditet samt säkerställa att banken har en sund finansieringsstruktur.

 

 

Riskhantering

Syftet med riskhanteringen i Norrbärke Sparbank är att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att begränsa dessa risker, dessutom försäkra att det finns kontroll på plats. Riskpolicy och riskhanteringssystem bevakas och kontrolleras regelbundet för att se till att gränserna är ändamålsenliga och inte överskrids. 

 

Pelare III 2019

Kapitaltäckning

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

 

Norrbärke Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Internt bedömt kapitalbehov

Den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) är bankens egen redogörelse för och bedömning av
sitt kapitalbehov. Redogörelsen ska innehålla bankens totala behov av kapital som banken behöver ha
för att täcka riskerna de är eller kan komma att bli exponerade för. Det är kapitalbehov både för de risker
som omfattas av beräkning av kapitalbaskraven i tillsynsförordningen (pelare 1) och de risker som tillkommer i bankens interna kapitalbedömning (pelare 2).

Regelefterlevnad

Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att verkställande direktören ansvarar för att fastställa rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regelverket. Verksamheten är ändamålsenligt organiserad utifrån de krav som ställs. Vidare ansvarar varje chef för att personalen inom dennes ansvarsområde har en god kunskap om gällande regelefterlevnad och att denna följs.

Bankens Compliance ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad, samt bidrar till att upprätthålla och förstärka vårt förtroende och anseende hos våra kunder. 

Compliance arbetar även för att risken för legala sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande regelefterlevnad minskas. Compliance rapporterar regelbundet direkt till styrelsen.

Ersättningar

Sparbankens ersättningspolicy, som fastställs av styrelsen och som omfattar samtliga anställda, anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och följas upp samt vilka arbetstagare med arbetsuppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på Sparbankens riskprofil. För att Sparbanken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som Sparbankens verksamhet är förknippad med ska ersättningar utformas så att de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda medarbetare får inte motverka Sparbankens långsiktiga intressen.

 

Sparbanken har ett resultatandelssystem med avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där utgiven andel baseras på medarbetarnas tjänstgöringsgrad och med personalgruppen satta mål. Sättande av mål görs i förhandling med lokalt fackligt ombud, och dokumenteras i särskilt protokoll. Resultatandelarna är fonderade i minst fem år. Om Sparbanken inte uppnår definierade mål fullt ut utgår reducerade andelar, och vid vissa nivåer utgår inga resultatandelar. Styrelsen har beslutat att tillämpa samma principer för samtliga anställda, inklusive bankledningen. Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska avsättas för resultatandelar, de senaste åren ett helt prisbasbelopp som maximal ersättning, samt vilka kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska avsättas. Maximalt utfall i resultatandelar uppgår till 1 prisbasbelopp per heltidsanställd resultatandelsberättigad medarbetare per år. Belopp som avsätts är baserat på ett riskjusterat resultatmål och ett mått för kundnöjdhet.

 

Ytterligare information om Sparbankens ersättningssystem finns tillgängligt nedan